Top banner

Appointments for 2016   

School Captain: Tushaar Sharma

House Captains

  • Hyderabad House: Sasyak Pattnaik
  • Jaipur House: Pratyaksh S Parmar
  • Kashmir House: Madhav Bhardwaj
  • Oberoi House: Vansh Aggarwal
  • Tata House: Angad Singh Shergill

Prefects

  • Hyderabad House: Raghav Kumar, Hamza Khan and Nihal Singh Mann
  • Jaipur House: Yasir M Nizam, Varun Sehgal, Kanav Agarwal
  • Oberoi House: Ishaan Kapoor, Dhruv Madhav Johri, Madhav Singhal
  • Tata House: Ashwin Agarwal, Ujjwal Maheshwari, Rahul Agarwal
  • Kashmir House: Siddharth Jain, Rudra D Srivastava, Dhruv Ahuja