Top banner

Jaipur House

House Master

Mr. Pratyush Vaishnav (PTV)

Assistant House Master

Mr. Parvinder Kumar (PKR)

Dame

Ms. Durgesh Kumari

Tutors: Mr. Manu Malhotra (MMR), Mr. Anand Kumar Mandhiain (AKM), Mohd. Istemdad Ali (MIA), Dr. Partho Roy (PRY), Mr. Supratim Basu (SPB), Mr. G Gyaneshwaram (GYA), Ms. Moulee Gowswami (MGI), Mr. H Prabhu Raj (HPR), Dr. Anshu Dhar Jayal (ADJ)